Skip to main content

Prosedyre

Å føre en sak for en domstol, vil alltid innebære en viss form for risiko. Risiko for ikke å nå frem med sitt krav, risiko for ikke å få dekket egne kostnader og risiko for å måtte dekke motparten sine kostnader. I tillegg til den økonomiske risikoen, tar en rettslig prosess også lang tid, og vil som regel oppleves som belastende for de berørte partene. Vårt kontor er derfor av den oppfatning at enhver sak bør forsøkes løst på et så lavt nivå som mulig, fortrinnsvis ved at partene kommer til enighet uten at saken føres for et tvisteløsningsorgan.

Det er dessverre slik at ikke alle saker lar seg løse ved enighet mellom partene. Da må saken løses av et tvisteløsningsorgan, som regel en domstol – tingrett, lagmannsrett, høyesterett. Alternative tvisteløsningsorganer er nemder, forliksråd og lignende. Det er saken som avgjør hvilke alternativer man kan velge. Asker Advokatkontor AS har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre for tvisteløsningsorganene. Vi er således i stand til å gi god og målrettet veiledning i forhold til valg av tvisteløsningsorgan og håndtering av akkurat din sak. Dette gjelder for så vel små som store saker, innenfor våre kompetanseområder.

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: