Skip to main content

Kjøp og salg

Avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester er dagligdags for oss alle og spenner over et vidt spekter av områder. Det kan være alt fra store kontrakter næringslivet til innkjøp av mat på butikken. Spørsmål oppstår når avtalen ikke følges eller får et unormalt forløp som fører til at en av partene lider tap. Det kan være mange grunner til at en avtale ikke holdes. Det kan være at produksjonen av en vare blir forsinket, at betaling ikke er rettidig grunnet midlertidige likviditetsproblemer, at en vare har en mangel som først oppdages etter overlevering, utenforliggende hendelser mv.
Når avtaler ikke blir overholdt reiser det seg en rekke spørsmål; Hva har partene avtalt, hvem bærer risikoen for at avtalen ikke ble overholdt, hvilke misligholdsbeføyelser kan gjøres gjeldende, hvilket økonomisk tap kan kreves erstattet mv. For å finne svar på disse spørsmålene må en ta utgangspunkt i hva partene har avtalt. Det er avtalen og kontrakten mellom partene som danner grunnlaget for deres rettigheter og plikter. Der annet ikke følger av kontrakten suppleres denne av lovgivningen, alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper, bransjenormer, standardkontrakter mv. Da det er kontrakten som danner grunnlaget for en kontraktsparts stilling når avtalen ikke blir oppfylt, vil det ofte lønne seg å få juridisk bistand allerede ved kontraktsinngåelsen. Asker Advokatkontor AS bistår blant annet med:

 • Inngåelse av kontrakter
 • Tolkning av kontrakter
 • Reklamasjon
 • Misligholdsbeføyelser ved kontraktsbrudd, herunder;
  • Retting og omlevering
  • Prisavslag
  • Heving
  • Erstatning
  • Regress krav
  • Avbestilling
  • Oppsigelse
 • Avklaring av hvem som bærer risiko ved uventede hendelser, bristende forutsetninger, force majeure
 • Motregning
 • Foreldelse
 • Kausjonsansvar
 • Overdragelse av krav

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: