Skip to main content

Inndrivelse av pengekrav

Vi lever i dag i et samfunn med økende omsetning av kredittbaserte ytelser. Det vil si at flere varer og tjenester kjøpes på avdrag og gjeldsbyrden hos den enkelte husstand øker. I de fleste tilfeller vil avtaler holdes og avdrag betales ved forfall. Når noen yter kreditt vil det likevel alltid være en risiko for at debitor ikke gjør opp for seg ved forfall, og at avdrag og avtaler misligholdes. For debitor vil det da være spørsmål om hvordan en kan komme seg ut av gjeldsproblemene, mens det for kreditor vil være et spørsmål om hvordan en kan få inndrevet kravet fra skyldneren. Våre advokater har lang erfaring med å bistå både kreditorsiden og skyldnersiden innenfor de ulike spørsmål som reiser seg i forbindelse med både inndrivelse av misligholdte krav og mulighetene for skyldner til å få orden på gjeldsproblemene. Vi bistår blant annet med:

  • Fastsettelse av kravet i form av dom, gjeldsbrev mv
  • Sikring av kravet ved frivillig pantsettelse
  • Rettslig og utenrettslig inkasso
  • Begjæring om utlegg
  • Tvangsdekning av løsøre
  • Tvangsdekning av realregistrerte formuesgoder
  • Midlertidig sikring, herunder arrest og midlertidig forføyning
  • Gjeldsforhandling
  • Fristavbrudd

Ved inndrivelse av pengekrav er det ikke alltid tilstrekkelig å ha rett på penger fra debitor dersom skyldner ikke gjør opp frivillig. For å kunne begjære tvangsfullbyrdelse av kravet må det foreligge tvangsgrunnlag for det. Tvangsgrunnlag for kravet vil si at kravet er fastsatt i en dom, i et gjeldsbrev eller en faktura. Våre advokater kan bistå med å ta ut forliksklage for å få dom for kravet, samt utforme gjeldsbrev. Når kravet så er fastslått må det sikres. Dette gjøres normalt sett ved å sende inn en begjæring om utlegg til namsmyndighetene. Namsmyndigheten kan ta utleggspant i formuesgoder hos skyldneren eller beslutte utleggstekk i dennes ytelser. Dersom kreditor får utleggspant blir neste skritt, dersom skyldner fortsatt ikke gjør opp kravet frivillig, å begjære tvangssalg av formuesgode det er besluttet utleggspant i. Dette kan virke som en langsom vanskelig prosess dersom en ikke er kjent med lovverket og gangen i sakene. Våre advokater har lang erfaring fra det offentlige innenfor tvangsfullbyrdelse av krav. Ved å ta kontakt med oss på et tidlig stadium av saken vil vi kunne bistå med at prosessen blir så rask og rimelig som mulig.

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: