Skip to main content

Reklamasjon ved boligkjøp

Reklamasjon ved boligkjøp

Å kjøpe bolig er en investering som for de fleste har stor betydning for egen økonomi. Der finnes omfattende regler for hvilken informasjon man som kjøper har rett på i forbindelse med handelen, hvilket normalt er godt beskrevet i takstrapporter og prospekt.

I mange tilfeller vil det samtidig være slik at det etter kjøpet oppdages feil og mangler på områder hvor selger ikke har gitt informasjon – enten som følge av at informasjonen er tilbakeholdt, eller fordi feilen er skjult og selger selv ikke visste om den. I slike situasjoner kan det være grunnlag for å reklamere.

Hva er reklamasjonsfristen ved kjøp av bolig?
Dersom man som kjøper oppdager feil er det en forutsetning at man reklamerer overfor selger. Fristen for å reklamere er 5 år fra kjøpsdato. Det er imidlertid ikke slik at man kan står fritt til å reklamere innenfor denne perioden. Man har som kjøper både en generell undersøkelsesplikt etter overtakelse av eiendommen, og en plikt til å reklamere innen rimelig tid etter at feil er oppdaget. Hvis man som kjøper ikke etterlever disse kravene, kan reklamasjonsrettighetene gå tapt.

Hva kan man reklamere på ved kjøp av bolig?
Avhendingslova gir nærmere retningslinjer for hvilke krav man kan fremme, og hvor store manglene må være for at man kan kreve erstatning. Kjøper kan blant annet ikke kreve erstatning for utbedringer som koster opp til 10.000 kroner å utbedre, samt at det ikke kan kreves erstatning for avvik på areal er mindre enn 2 prosent av angitt areal eller mindre enn 1 kvadratmeter.

Generelt vil diskusjonen om grunnlag for reklamasjon være knyttet mot den informasjon kjøper har fått i prospekter og takstpapirer, samt mot det som kunne og burde vært oppdaget under visning. Det er også lavere list for erstatningskrav knyttet til feil selger kjente eller burde kjenne til, men ikke opplyste om, og de feil som heller ikke selger var kjent med (skjulte feil og mangler).

Hva kan man kreve når man reklamerer på boligkjøp?
Ved mangler på en eiendom kan man etter avhendingsloven § 4-8 kreve retting, prisavslag, heving, erstatning eller å holde kjøpesummen tilbake. Hvilken reaksjon som skal velges avhenger både av feilens art, størrelse og selgers respons når det reklameres. Selger har blant annet krav til å rette, dersom dette kan gjøres uten urimelig ulempe for kjøper. Men dette må da også gjøres innen rimelig tid.

For skader som skyldes sopp og råte kan det bli særlige diskusjoner knyttet til hva som eventuelt er dekket under forsikringsavtalene til tidligere eier. Les mer om det her (link til artikkel om sopp og råte)

Reklamasjoner knyttet til boligkjøp vil ofte gjelde betydelige beløp, og det blir fort konflikt knyttet til selgers ansvar og oppgjør av eventuell erstatning. Det kan derfor være hensiktsmessig å tidligst mulig innhente formell bistand, slik at man ikke går i noen feller eller blir overveldet av de formelle sider av tvisten.

Asker Advokatkontor har omfattende erfaring med og kompetanse rundt kjøp og salg av fast eiendom, og kan bistå med rådgivning enten du er kjøper eller selger.

Har du tegnet boligkjøperforsikring vil du normalt ha rett på å få dekket advokatkostnader. Selv om forsikringsselskapet normalt vil prøve å styre sin bistand inn mot sine egne advokater, står du vanligvis fritt til selv å velge hvem du ønsker skal håndtere saken for deg. For mange vil advokatbistand også være dekket gjennom egen bolig- og innboforsikring.

Ta kontakt for en uforpliktende prat for gjennomgang av din sak og eventuelle avklaringer rundt hva du eventuelt har dekning for under dine forsikringer.