Skip to main content

Entreprise

Entrepriseretten betegner det rettsområdet som regulerer bygge- og anleggsarbeider. I standardkontrakten NS 8405 pkt.
1 er entrepriseretten definert som et «kontraktsforhold hvor en part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg- og anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den andre parten (byggherren)». Entrepriseforhold karakteriseres ved at kontraktsforholdene ofte er særlig langvarige sammenliknet med hva man ellers møter i kontraktsretten, og de er gjerne av en mer dynamisk karakter. Et annet kjennetegn ved entrepriseforholdene er at prosjektene ofte finner sted ute på landjorden, og er derfor særlig sårbare for vær og vind.

Til forskjell fra de fleste andre rettsområder, er ikke entrepriseretten regulert av lover, men av standardkontrakter. Standardkontraktene utgjør et sammensett og til dels komplisert regelverk. I tillegg til dette, har det lenge vært tradisjon i entrepriseretten for å benytte seg av voldgift, heller enn de alminnelige domstolene. Voldgift er et privat tvisteløsningsorgan, hvor partene ofte avtaler at avgjørelsen skal unntas offentligheten. Mangelen på offentlig rettspraksis etterlater flere usikkerheter i regelverket, som ikke sjeldent kommer på spissen i praksis.

Ettersom entrepriseforholdene som oftest er av langvarig karakter og vanligvis utvikler og endrer seg underveis i prosjektet, er det heller regelen enn unntaket at det oppstår uenigheter mellom entreprenøren og byggherren. Det kan derfor være lurt å la seg bistå av advokat både før og etter konflikter oppstår.

Våre advokater har bred erfaring innenfor entrepriserett, og kan bistå ved de aller fleste utfordringer, enten det er som entreprenør, underentreprenør eller byggherre.

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: