Utkastelse

Innledning

Den rettslige betegnelsen på en utkastelse er fravikelse. Utkastelser må alltid foregå gjennom offentlig myndighet, og det blir gjennomført ved en fravikelsesforretning. I korte trekk vil det si at personen og de ting som er i boligen eller lokalene blir fjernet. Reglene om utkastelse er i hovedsak de samme, enten det gjelder utkastelse fra bolig eller fra lokaler (butikk, kontorer, lager, eller lignende).

Namsmannen og domstolene

Med offentlig myndighet menes her namsmyndigheten, hvilket er namsmannen eller domstolen. De fleste steder er det lensmannen eller eventuelt politistasjonssjefen som er namsmann, men i de større byene er det namsfogden som er namsmann. Domstolens rolle i slike saker er å fastsette at en person skal kastes ut i visse tilfeller, samt å vurdere klager, gjennomføringen overlates derimot til namsmannen. De fleste utkastelser foregår dog uten at domstolen kommer med i bildet. Namsmyndighetene har adgang til å få bistand fra politiet dersom det er nødvendig.

Regelverket

Utkastelser er hjemlet i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, som igjen er preseptorisk. Med preseptorisk menes at loven gjelder uansett hva partene skulle ha avtalt på forhånd. Det er med dette utgangspunkt man kan si at eneste måte å gjennomføre en utkastelse på, er via namsmyndighetene. En sak om utkastelse starter ved at man sender en begjæring om fravikelse til namsmyndigheten.

Det finnes forskjellige grunnlag som kan hjemle en utkastelse, eller med andre ord: det er kun de grunner som er listet opp i loven som kan gjøre det aktuelt å få noen fraveket.

De vanligste grunnene er:

- Ubetalt (misligholdt) husleie

- Tidsbestemt leiekontrakt som har løpt ut

- Oppsigelse

- Kjennelse fra retten om at vedkommende skal kastes ut (som oftest heving av leieavtale)

Særlig ved utkastelser når det er på bakgrunn av ubetalt husleie

For å kunne begjære utkastelse på bakgrunn av ubetalt leie, uten å måtte gjennom en domstolsbehandling først, må leiekontrakten inneholde en egen klausul om at utkastelse kan skje dersom leietaker ikke betaler husleien. Dette vil som regel være den raskeste måten å få gjennomført en utkastelse på. De fleste standardkontrakter inneholder slike klausuler.

Selv om begjæring er sendt inn til namsmannen, kan leier i slike tilfeller likevel unngå utkastelsen ved å betale husleierestansen, renter og omkostninger før selve utkastelsen er gjennomført.

Særlig ved utkastelser når det er på bakgrunn av utløpt leietid

Også ved slike tilfeller kan det begjæres utkastelse uten domstolsbehandling, men også her stilles det krav til særskilt klausul i leiekontrakten.

Særlig ved utkastelser på bakgrunn av oppsigelser

Oppsigelsen må være gyldig etter husleieloven § 9-7, og den må ikke være protestert over i henhold til husleieloven § 9-8.

Også ved disse tilfellene kan det begjæres utkastelse direkte hos namsmannen, uten å behandle kravet ved en domstol først.

Hvor lang tid tar det?

Tiden det tar for å gjennomføre en utkastelse avhenger av hvilket grunnlag som benyttes, og saksbehandlingstiden ved det enkelte namsmannskontor/domstol. Normalt sett bør det ikke ta mer enn rundt 7 - 9 uker etter at saken har blitt sendt til namsmannen, som i og for seg kan være lenge nok. I tillegg til dette må man som regel ha sendt et varsel til vedkommende leietager på forhånd – dette siste avhenger igjen av grunnlaget for utkastelsen.

Hvilke krav stilles til begjæring om fravikelse?

Begjæringen må inneholde opplysninger om partene, leieobjektet og på hvilket grunnlag man ønsker å gjennomføre utkastelsen. Utover dette må man også føre opp hvilke kostnader man ønsker dekket av vedkommende som skal kastes ut. Man kan alltid kreve dekket gebyrer som påløper hos namsmannen og rimelige lagringskostnader etter gjennomføringen. Normalt sett kan man også kreve nødvendig godtgjørelse for å skrive begjæringen og møtegodtgjørelse ved selve utkastelsen.

Det må også legges ved kopi av de dokumenter saken bygger på (varsel, leiekontrakt, oppsigelse, kjennelse, dom, og lignende).

Namsmyndighetens behandling av saken

Først blir leietakeren varslet om at namsmyndighetene har mottatt en sak om utkastelse, og det blir bedt om en tilbakemelding. Partene blir så varslet om dato for avholdelse (selve utkastelsesdagen). Namsmyndigheten stiller den aktuelle dagen, og utleier blir bedt om å møte.

Enkelte namsmannsdistrikter har noe forskjellig praksis på hvordan det praktiske gjennomføres. Utgangspunktet er dog likt over alt: Leier blir bortvist, og det blir ordnet med lagring av eiendelene som befant seg i boligen/lokalet. Etter dette tidspunktet har ikke leietaker rett til å være til stede i boligen/lokalet, og blir hindret adgang ved at namsmannen bytter låser i dørene. Dersom leietaker ikke henter sine eiendeler innen fastsatte frister kan denne risikere at namsmyndigheten selger det, eventuelt kaster det.

 

Dersom du har spørsmål vedrørende utkastelser, er det bare å ta kontakt med artikkelforfatteren:

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt:

Adresse:
Asker Advokatkontor AS
Strøket 9
1383 ASKER

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kopirett © Asker Advokatkontor AS