Opprettelse av testament

Innledning - Opprettelse av testament

Det er mange forhold som tilsier behov for å sette opp et testament. Dette har særlig aktualisert seg ved stadig nye familiekonstellasjoner med mine, dine og våre barn. I slike tilfeller er det ikke alltid den arvefordelingen som følger av arvelovens regler er ønskelig, eller passer like godt. Hvis du ønsker å fravike arvelovens normalordning, må

dette gjøres i testamentsform. I denne artikkelen skal vi se nærmere på når du bør tenke på å opprette testament og hvordan du kan opprette et testament (formkravene).

Når bør du skrive testament

Et testament er et dokument som tar sikte på å sette opp rammene for fordelingen av hele eller deler av din formue etter din død. Hvis du ønsker en annen fordeling av det du etterlater deg, enn det som følger av arvelovens regler, må du som nevnt opprette et testament.

Det kan være flere grunner til et eventuelt ønske om å fravike arvelovens regler. Det kan være at du ønsker å styrke samboers arverett, tilgodese barn eller ektefelle med mer enn det som følger av arvelovens regler, eventuelt sette inn andre personer eller organisasjoner som arvemottakere. I alle disse tilfellene må det opprettes testament for å oppnå ønsket fordeling.

Hvis du ikke har arvinger etter loven (legalarvinger) må du også opprette testament, med mindre du ønsker at all arven skal gå til staten.

Sist men ikke minst tyder all erfaring på at et godt og gjennomtenkt testament vil være med på å forebygge at det oppstår krangler og konflikter blant de etterlatte. Dette er særlig aktuelt i moderne familier der skifteoppgjøret ofte kan bli både omfattende og komplisert. Et godt utformet testament, som tydelig gir uttrykk for din siste vilje, vil som oftest bli respektert av de etterlatte.

Formkravene

Arveloven oppstiller strenge formkrav for å opprette et gyldig testament. Grunnen til de stenge formkravene er at den som setter opp testamentet (testator) skal være bevist hva denne gjør, samt at det skal være etterviselig i fremtiden hva som virkelig ble bestemt. Følgende formkrav gjelder ved opprettelse av testament:

  • Testamentet må være skriftlig.
  • Testator må som hovedregel være fylt 18 år.
  • Den som oppretter testamentet må skrive under testamentet eller bekrefte sin underskrift, med to vitner til stede.
  • Vitnene må være over 18 år og myndige. De må undertegne mens både testator og det andre vitnet er tilstede.
  • Vitnene må vite at det er et testament, men de trenger ikke kjenne innholdet i testamentet.
  • Vitnene eller noen i vitnenes familie må ikke være tilgodesett i testamentet.
  • Videre må ikke vitnene ha tjenesteforhold hos en person eller organisasjon som er tilgodesett i testamentet.

I tillegg til å oppfylle formkravene må selve innholdet i testamentet ikke stride mot tvingende regler i arveloven. Dersom det gjør det vil testamentet i den grad det strider mot disse reglene kunne bli satt til side.

Ved opprettelsen av et testament må testator blant annet respektere sine livsarvingers pliktdelsarv og sin ektefelles krav på minstearv. Pliktdelsarven og ektefellens krav på minstearv setter med andre ord begrensinger i forhold til testators mulighet til å bestemme over sin arv i testament.

Pliktdelsarven utgjør to tredjedeler av arvelaters nettoformue. Pliktdelen kan imidlertid begrenses til 1 million kroner pr. barn.

Ektefelles krav på minstearv utgjør fire eller seks ganger grunnbeløpet, avhengig av om arvelater etterlater seg livsarvinger eller ikke. Ektefellens krav på minstearv kan ikke avgrenses.

Det er mange vurderinger som må tas når en skal opprette testament, og disse kan til dels være komplekse. Det kan derfor være en fordel å la seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Det er dessuten mulige endringer i arveloven, som nå er på trappene. Dersom de foreslåtte endringene blir vedtatt vil dette innebære til dels store endringer for gjenlevende ektefelle, samboere og for barn. Dette kan også påvirke arveoppgjøret for eksisterende testamenter, som baserer seg på dagens regler. Dessuten kan de foreslåtte endringene muliggjøre andre løsninger enn de som foreligger per i dag, da testasjonsfriheten for små og mellomstore boer vil øke med de foreslåtte endringene.

Dersom du har spørsmål vedørende arv og opprettelse av testament, er det bare å ta kontakt med artikkelforfatteren:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt:

Adresse:
Asker Advokatkontor AS
Strøket 9
1383 ASKER

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kopirett © Asker Advokatkontor AS