Skip to main content

Hvilket ansvar har styret i et aksjeselskap?

Hvilket ansvar har styret i et aksjeselskap?

Eierne av et aksjeselskap har den overordnede styring av virksomheten, men deres mulighet til å styre selskapets retning og virksomhet er i det vesentligste begrenset til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf aksjeloven § 5-1.

Ut over dette følger det av aksjeloven § 6-12 at det er styret som er ansvarlig for den løpende forvaltning og organisering av virksomheten. Som del av dette er det styrets oppgave å fastsette planer, budsjetter og relevante retningslinjer. Styret plikter videre å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og følge opp at nødvendige kontroller gjennomføres. Som del av dette skal styret gjøre «de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver» (§ 6-12, 4. ledd).

Selv om det er daglig leder som er hovedansvarlig for den daglige ledelse, utføres dette arbeidet på vegne av styret og under styrets ansvar og etter retningslinjer fastsatt av styret. Videre skal styret også involveres ved behandling av saker som «er av uvanlig art eller stor betydning» (§ 6-14). Her har styret et selvstendig ansvar for å vurdere hvilke saker dette gjelder.

I tillegg til de generelle regler i aksjeloven rundt styrets organisering og ansvar, er det fastsatt nærmere krav til systematisk arbeid med kontroll blant annet gjennom internkontrollforskriften og forskrift om risikostyring og internkontroll (for selskaper innenfor forsikring/finans). Forskriftene stiller konkrete krav til tiltak som skal gjennomføres, dokumenteres og regelmessig kontrolleres.

Trygg og ryddig gjennomføring av styrets ansvar og kontrolloppgaver krever at virksomheten er godt organisert med riktig og tilstrekkelig kompetanse i alle ledd – herunder også i styret. Og at nødvendige skriftlige rutiner er utarbeidet og gjort kjent for alle involverte. Dette innebærer krav om / behov for kompetanse innenfor områder som

  • Økonomi og økonomistyring
  • Generell selskapsrett
  • Risikostyring og kontroll
  • Personalpolitikk og -forvaltning

Den kompetanse styret eller selskapets ansatte selv ikke innehar, kan eventuelt kjøpes eksternt. Det at tjenester er kjøpt ekstern fritar imidlertid ikke styret for det overordnede ansvar for at alle krav etter lov og forskrifter faktisk etterleves. Styret har således et faktisk ansvar for de eksterne rådgivernes kompetanse og for kvaliteten i det arbeid de utfører.

Som del av kontrollen med selskapets økonomi, har styret handlingsplikt dersom selskapets egenkapital faller under forsvarlig nivå (aksjeloven § 3-5). Heri ligger det ansvar for å påse at regnskaper er løpende oppdatert og gjennomgått, vurdere egenkapitalen og hva som anses som forsvarlig nivå ut fra selskapets størrelse og virksomhet, vurdering av fremtidig utvikling gjennom realistiske budsjetter og prognoser mv.

Dersom styret ikke gjennomfører sitt arbeid i tråd med de retningslinjer som kreves, kan de enkelte styremedlemmer bli holdt erstatningsansvarlig for tap eiere eller kreditorer påføres (§ 17-1). Erstatningskrav kan fremmes av generalforsamlingen, eller ved konkurs av bostyret eller kreditorer. Styrets ansvar er strengt, og det vil ikke nødvendigvis være nok at et styremedlem ikke har vært informert, eller vært uenig i (stemt mot) vedtak som er fattet i styret.

For å sikre god ledelse av virksomheten for å oppnå best mulig resultater for eierne, og også for å redusere risikoen for personlig ansvar for styremedlemmer og andre, er det viktig at styret er godt organisert med riktig kompetanse, og med tilstrekkelig kjennskap til de krav som til enhver tid skal oppfylles. Gode strukturer og rutiner vil både redusere sannsynligheten for at selskapet kommer i en situasjon hvor erstatningskrav kan bli aktuelt, og også redusere styremedlemmenes risiko for å bli påført et slik erstatningsansvar.

Asker Advokatkontor har et bredt sammensatt team med bred erfaring innenfor selskapsrett. Ta kontakt dersom du ønsker bistand til å gjennomgå eller utvikle virksomhetens organisering, rutiner og annen dokumentasjon. Vi har også medarbeidere som påtar seg styreverv for å kunne bidra til den løpende kontroll med og utvikling av virksomheten.

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: