Skip to main content

Selskapsrett

Styreleders ansvar

Har styreleder et særlig ansvar i aksjeselskaper?

Et hvert aksjeselskap skal ha et styre (aksjeloven § 6-1). Styret velger selv sin leder. Dersom der kun er ett styremedlem, anses vedkommende som styreleder.

Styret har et omfattende ansvar for selskapets organisering og drift, hvilket er nærmere omtalt i egen artikkel. Vi vil her se nærmere på det særlige ansvar som tilligger styrets leder.

Les mer...

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: