Skip to main content

Utfordringer i et franchisesamarbeid

Utfordringer i et franchisesamarbeid

Franchisedrift kan være en svært god modell i et velfungerende system, hvor franchisegiver gis mulighet til rask vekst uten å selv måtte ta alle investeringer samtidig som franchisetaker gis mulighet til effektiv etablering og en snarvei til lønnsom drift gjennom å tre inn i et gjennomarbeidet og velfungerende driftskonsept. Ved riktig utarbeidelse og gjensidig positivt samarbeid kan franchisekonseptet bringe frem det beste i og for begge parter og sikre langsiktig positiv lønnsomhet i et positivt klima.

På den annen side kan utfordringene bli betydelige dersom partene ikke finner dette positive samarbeidet, noe det kan være flere mulige grunner til, som for eksempel at:

  • Konseptet er ikke så gjennomtestet og lønnsomt som franchisegiver har påstått.
  • Franchisegiver har ikke gitt all nødvendig informasjon til franchisetaker før oppstart slik at problemer som kunne vært forutsett skaper unødige problemer.
  • Franchisetaker mottar ikke den opplæring og støtte som er nødvendig for å komme effektivt i god drift.
  • Franchisetaker er ikke i stand til å etterleve og gjennomføre konseptet slik det er beskrevet.

Når samarbeidet ikke fungerer, vil konsekvensen fort bli svikt i lønnsomhet og potensielt store tap. Dette kan fort føre til konflikter hvor spørsmålet er hvem som skal være ansvarlig for de tap som oppstår – franchisegiver eller franchisetaker.

Hvilke rettigheter har jeg som franchisetaker når konseptet ikke er lønnsomt?
Som franchisetaker er du i utgangspunktet selv ansvarlig for å skape den omsetning som kreves for å skape lønnsom drift. Du er også ansvarlig for selv å holde styr på egne kostnader slik at du faktisk oppnår lønnsomhet på det tidspunkt det burde være mulig.

Samtidig er du som franchisetaker avhengig av at de økonomiske modeller du er presentert for faktisk henger sammen og stemmer overens med virkeligheten. Du er også avhengig av at franchisekonseptet er slik at dersom du gjør den jobben konseptet beskriver så oppnår du de resultater du har grunn til å forvente.

Ved manglende resultater vil det sentrale spørsmål være om det er forhold på franchisetakers side som gjør at man ikke lykkes (manglende etterlevelse av konseptet), eller om det er forhold ved konseptet som ikke samsvarer med det som er lovet.

Det er viktig at du som franchisetaker er tidlig ute med å informere franchisegiver dersom omsetning og lønnsomhet svikter, og å be om den bistand du har rett på etter franchiseavtalen. Som del av dette må det ses nærmere på om konseptet faktisk har det nødvendige lønnsomhetspotensial, eller om noe må endres ved modellen for å bedre mulighetene for positiv inntjening. Dersom franchisegiver ikke er villig til å yte nødvendig bistand og/eller gjøre nødvendige forbedringer i konseptet, kan du som franchisetaker ha grunnlag for å fremme reklamasjon mot franchisegiver.

Grunnlaget for reklamasjon må vurderes konkret i det enkelte forhold basert på den faktiske situasjon, den underliggende franchisekontrakt og det helhetlige franchisekonsept.

I Asker Advokatkontor har vi ansatte med over 20 års praktisk erfaring med både formelt og operasjonelt arbeid i franchisevirksomhet. Vi kan bistå med vurderinger av franchisekonsepter og -kontrakter, og gi råd rundt hvordan ulike utfordringer kan håndteres. Herunder kan vi bistå både med rådgivning til franchisegiver og franchisetaker, bistand ved reklamasjoner og krav og bidra til dialog og konfliktløsning mellom partene i konseptet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, så ser vi nærmere på hvilken bistand vi kan gi deg i din situasjon.

Se også vår artikkel om franchisekontrakt og særlige problemstillinger ved franchisekontrakters utløp (link)

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: