Skip to main content

Franchisekontrakten utløper – hva gjør jeg nå?

Franchisekontrakten utløper – hva gjør jeg nå?

Franchisekonsepter kan være en svært lønnsom samarbeidsform når konseptene fungerer etter intensjonen og begge parter oppnår lønnsomhet. 

Mange franchisekontrakter har en tidsavgrenset løpetid, med mer eller mindre avklarte retningslinjer for hvilke rettigheter franchisetaker har til ny (og oppdatert) avtale når gjeldende kontrakt utløper.

Andre kontrakter løper mer tidsubestemte, men med nærmere retningslinjer for hvilke situasjoner som kan gi grunnlag for en av partene til å si opp samarbeidet.

For en franchisetaker vil et ønske om å avvikle franchisekontrakten ofte være knyttet til at virksomheten ikke gir den lønnsomhet som er forventet, og at man heller ønsker å drive med andre ting som gir bedre muligheter for god lønnsomhet. Samtidig vil ikke manglende lønnsomhet i seg selv nødvendigvis gi grunnlag for å kunne si opp avtalen – også franchisetaker kan være bundet av de løpetider som er avtalt ved avtalens inngåelse.

Så lenge begge parter er enige om at en avtale skal fornyes eller avvikles er det sjelden grunnlag for store konflikter. De største utfordringene kommer når den ene part ønsker samarbeidet avviklet og den andre ønsker å fortsette. Særlig gjelder dette dersom en franchisetaker som driver en lønnsom virksomhet får beskjed om at kontrakten utløper og at de ikke får fornyelse. Dette kan påføre franchisetaker betydelige økonomiske tap, ved at de mister en gjeldende rettighet til å videreføre god lønnsomhet og potensielt å kapitalisere på investeringer som er gjort i nåværende virksomhet knyttet til det aktuelle franchisekonsept.

Kan franchisegiver nekte å fornye avtalen?
Hvilke rettigheter franchisetaker har til fornyelse vil først og fremst handle om hvordan eksisterende franchisekontrakt er utformet, og om vilkårene for fornyelse er eller ikke er oppfylt. Dersom avtalen i utgangspunktet gir grunnlag for å ikke fornye, men hvor dette fremstår som urimelig, kan det være aktuelt med en vurdering av rimelighetsvilkårene i avtalens bestemmelser opp mot avtaleloven § 36. Hvis avtalens vilkår for fornyelse finnes urimelige etter avtaleloven, kan franchisetaker ha rett på fornyelse på tross av kontraktens angitte vilkår.

Hvor store endringer kan franchisegiver kreve i ny avtale?
I andre sammenhenger kan en franchisetaker oppleve at franchisegiver gir tilbud om ny avtale, men at vilkårene i den nye avtalen er så vesentlig endret fra forrige versjon at det ikke lenger finnes rimelige muligheter for lønnsomhet, eller eventuelt at fordelingen av lønnsomhet blir vesentlig endret i franchisetakers disfavør og til franchisegivers fordel.

Hvor store endringer som kan gjøres vil både avhenge av franchisekontraktens bestemmelser og en generell rimelighetsvurdering av forholdet sett mot avtalelovens bestemmelser, og hensyntatt partenes forventninger og lovnader ved opprinnelig avtaleinngåelse.

Kan franchisetaker nekte meg å gå ut av avtalen?
Franchisetakers muligheter for å kunne gå ut av en franchisekontrakt skal være klart beskrevet i kontrakten. For avtaler som er tidsbegrenset (gjelder for en fast periode) vil det ofte være klare begrensninger også i franchisetakers rett til å avvikle i perioden. Samtidig vil det normalt være mulig å finne alternative løsninger, blant annet ved at franchisevirksomheten selges til andre drivere, slik at man som person har muligheten til å selge seg ut og gjøre noe annet.

For avtaler som løper uten klar utløpstid skal det tilsvarende være avklart hvilke retningslinjer som gjelder for oppsigelse, herunder konkrete vilkår for å kunne si opp og tilhørende oppsigelsesfrister.

Hvordan man som franchisetaker skal kunne tre ut, og hvilke begrensninger franchisegiver kan sette i franchisetakers etterfølgende aktiviteter, vil avhenge av en konkret vurdering av den enkelte franchisekontrakt og den faktiske situasjon.

I franchisesamarbeid, som i andre forretningssamarbeid, oppnås best resultater når partene har god dialog og arbeider i gjensidig respekt for hverandre og den annen parts interesser. I mange tilfeller kan potensielle konflikter løses gjennom god og åpen dialog, hvor man enes om den fremtidige gjensidige interesse, fremfor å gå direkte i konflikt og tvist. Dette gjelder også der hvor det er ulike ønsker og interesser knyttet til videre drift eller avvikling.

I Asker Advokatkontor har vi ansatte med over 20 års praktisk erfaring med franchisesamarbeid og -kontrakter, og med viktigheten av dialog og samarbeid mellom franchisegiver og franchisetaker. Ta kontakt for en uforpliktende prat rundt din situasjon, så ser vi nærmere på hva vi kan bistå med – enten det er råd, bistand i drøftelser/megling eller eventuelt forberedelse av krav og tvist.

Se også våre artikler om franchisekontrakt og utfordringer i et franchisesamarbeid

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: