Skip to main content

Franchisekontrakt

Få hjelp med franchisekontrakt

Hva er franchising?
Franchise, eller franchising, er et samarbeid mellom to selvstendige parter hvor franchisegiver har utviklet og eier et konsept for etablering av en lokal enhet som han har testet og dokumentert lønnsomt. Franchisegiveren gir en franchisetaker en rettighet til å etablere og drive konseptet gjennom en franchiseavtale og setter franchisetaker i stand til å benytte konseptet gjennom dokumentasjon, franchisepakken og gjennom opplæring og trening (definisjon fra Store Norske Leksikon.)

Franchising som distribusjonsform er ikke særlig regulert i norsk lov. Avtaler som inngås skal derfor vurderes etter avtalelovens bestemmelser. Ved konflikter vil det særlig være avtaleloven § 36 som kan være aktuell, hvor spørsmålet vil være om avtalen er urimelig eller i strid med god forretningsskikk.

Hva kan jeg forvente av en franchisekontrakt?
Franchisekontrakten beskriver partenes rettigheter og plikter. Siden franchisekonseptet består i franchisegivers beskrivelse av et gjennomarbeidet konsept, og hvor franchisetakers suksess er betinget av etterlevelse av dette konseptet, vil kontrakten normalt være svært tydelig på franchisetakers plikter både knyttet til etterlevelse av driftskonsept og rundt betalingsforpliktelser til franchisegiver.

Videre følger det av franchisekonseptets natur at lik gjennomføring alle steder er en sentral faktor. Dette medfører at det normalt er begrenset med vilje til å gjøre endringer i den standardavtale som legges frem. Samtidig vil dette kunne variere fra konsept til konsept og gjerne også være ulikt i ulike geografiske områder.

Selv om du som franchisetaker må forvente og akseptere betydelige pålegg gjennom kontrakten, skal kontrakten uansett være rimelig og balansert og gjøre det klart hvilke rettigheter du har som franchisetaker. De samlede vilkår skal gi grunnlag for at du skal kunne etablere og drive en lønnsom virksomhet innenfor de rammer franchisekontrakten og -konseptet setter.

Som del av dette vil det være naturlig at franchisegiver, sammen med kontrakten, også fremlegger og fremviser dokumentasjon knyttet til franchisekonseptet og dets markedsmessige og økonomiske suksess. Herunder skal du kunne forvente å få se regnskapstall som viser hvem som har tjent penger under hvilke perioder og på hvilket grunnlag, fortrinnsvis i sammenliknbar virksomhet som den du skal starte.

Kontrakten skal også gi tydelig informasjon om hvilken hjelp og støtte du skal få fra franchisegiver knyttet til etablering, opplæring, innkjøp, drift mv.

Asker Advokatkontor har ansatte med over 20 års erfaring både med formelt og operasjonelt arbeid innenfor franchisevirksomhet. Herunder både rundt kontraktsutforming, konseptutvikling, drift og løpende samarbeid mellom franchisegiver og franchisetaker. Vi kan bistå med:

  • Råd til nye franchisetakere, herunder gjennomgang av franchisekontrakt og -konsept før første avtale signeres
  • Vurderinger til eksisterende franchisetakere rundt hvilke rettigheter de har under avtalen og hva som kan kreves, hva som må og hva som ikke skal aksepteres knyttet til endringer i konseptet under samarbeidet, herunder også ved kontraktsfornyelse
  • Råd til franchisegiver på alt fra etablering av franchisekonsept til drift og utvikling av franchisekonsept samt utvikling og inngåelse av franchisekontrakter

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, så ser vi nærmere på hvilken bistand vi kan gi deg i din situasjon.

Se også våre kommentarer rundt utfordringer i et franchisesamarbeid og særlige problemstillinger ved franchisekontrakters utløp

 

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: