Skip to main content

Barnevernets undersøkelse

Når barneverntjenesten mottar bekymringsmelding for et barn, har den både en rett og plikt til å vurdere innholdet i meldingen, samt vurdere om det skal åpnes undersøkelse, jf. barnevernloven (bvl.) §§ 4-2 og 4-3. Terskelen for å åpne undersøkelse er forholdsvis lav, og foreldre/barn kan ikke klage på at det åpnes undersøkelse.  

Dersom det blir opprettet undersøkelse skal barneverntjenesten snarest, og senest innen tre måneder undersøke barnets omsorgssituasjon. Hvis det er særlige grunner til det kan undersøkelsesperioden utvides til seks måneder, jf. bvl. §§ 4-3 jf. 6-9. I en vanlig undersøkelse vil barneverntjenesten normalt snakke med foreldrene og barnet, innhente informasjon fra offentlige instanser som for eksempel skole og fastlege, dra på hjemmebesøk, og ellers gjøre nødvendige undersøkelser for å kartlegge barnets omsorgssituasjon. Barneverntjenesten kan gjennomføre en undersøkelse selv om familien motsetter seg det, og den har rett til å få snakke med barn i enerom og å foreta hjemmebesøk. Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader familien, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier.

Barneverntjenesten må forholde seg til saksbehandlingsregler som følger av barnevernloven og forvaltningsloven, og foreldre og barn har egne rettigheter under saksbehandlingen. Mange opplever det som en trygghet å være representert ved advokat i en undersøkelsesfase, for å sikre at rettighetene blir ivaretatt. Som utgangspunkt får man ikke gratis advokatbistand etter rettshjelploven når saken er i en undersøkelsesfase. Av og til velger imidlertid barneverntjenesten å innvilge noen timer med advokatbistand dersom foreldrene eller barnet for eksempel ikke vil delta på møter uten advokat, og det vurderes som helt nødvendig å få snakket med dem.

 

Resultatet av en undersøkelse

En undersøkelse kan få flere ulike utfall. For det første kan undersøkelsen resultere i at saken henlegges. Det vil være situasjonen når barneverntjenesten vurderer at barnet ikke har særlig behov for hjelp, og at barnets omsorgssituasjon er tilfredsstillende.  

For det andre kan undersøkelsen resultere i forslag om hjelpetiltak, jf. bvl. § 4-4. Da vurderer barneverntjenesten at barnet har et særlig behov for hjelp. Hvis foreldrene og barnet er uenige i dette, kan de takke nei til hjelpen som tilbys. Barneverntjenesten har da anledning til å henlegge saken med bekymring og ta opp saken til ny vurdering etter et halvt år. Den kan også vurdere å fremme sak for Fylkesnemnda om å pålegge familien hjelpetiltak dersom det vurderes som nødvendig for å sikre barnets omsorgssituasjon, jf. bvl. § 4-4 tredje ledd

For det tredje kan undersøkelsen resultere i at barneverntjenesten fremmer sak for Fylkesnemnda om omsorgsovertakelse, jf. bvl. § 4-12, eller plassering på barneverninstitusjon uten samtykke, jf. bvl. § 4-24.

For det fjerde kan barneverntjenesten fatte akuttvedtak. Det kan skje dersom det er fare for at barnet kan bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, jf. bvl. § 4-6 annet ledd, eller barnet har utvist alvorlige atferdsvansker, jf. bvl. §§ 4-24 jf. 4-25. Akuttvedtak kan også fattes mens undersøkelsen pågår.

 

Klage på resultatet av en undersøkelse

En undersøkelse skal alltid konkluderes i et enkeltvedtak, jf. bvl. § 4-3 sjette ledd. Hvis man er uenig i undersøkelsens utfall kan man klage på vedtaket. Klagen må fremsettes til barneverntjenesten enten skriftlig eller muntlig. Dersom barneverntjenesten ikke finner grunn til å omgjøre eget vedtak på bakgrunn av klagen, skal barneverntjenesten sende saken over til Fylkesmannen for klagebehandling, jf. forvaltningsloven §§ 32 og 33. Dersom barneverntjenesten etter en undersøkelse beslutter å fremme sak om omsorgsovertakelse, eller det blir fattet akuttvedtak, vil man ha rett på gratis advokatbistand.

 

Kontakt advokat Vidar Haakensen på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 92 03 80 28 hvis du ønsker et møte. Sammen vil vi finne ut hvordan vi best mulig kan hjelpe deg. 

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: