Skip to main content

Barnevern

Vanlige spørsmål i barnevernsaker

Foreldre og barn som kommer i kontakt med barneverntjenesten har ofte mange spørsmål om egne rettigheter, og hvordan barnevernet jobber. Vi har i det følgende samlet spørsmål som ofte blir stilt.

Les mer...

  • Dato skrevet

Omsorgsovertakelse av barn

Utgangspunktet er at barn skal få vokse opp i egen familie. Barn har rett til å ikke bli skilt fra sine foreldre, og barn og foreldre har rett på respekt for sitt familieliv. Det følger av Barnekonvensjonen artikkel 9, Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8 og Grunnloven § 102. Det finnes imidlertid unntak der det offentlige kan overta omsorgen for barn, såkalt omsorgsovertakelse. 

Les mer...

  • Dato skrevet

Akuttvedtak i barnevernet

Akuttvedtak avviker fra barnevernlovens utgangspunkt om at saker som innebærer tvang skal behandles av Fylkesnemnda. Når visse vilkår i barnevernloven (bvl.) er oppfylt, kan barnevernleder eller påtalemyndigheten (politiet) selv fatte tvangsvedtak om at barn/ungdom skal plasseres utenfor hjemmet, mot barnet og foreldrenes vilje.

Les mer...

  • Dato skrevet

Barnevernets undersøkelse

Når barneverntjenesten mottar bekymringsmelding for et barn, har den både en rett og plikt til å vurdere innholdet i meldingen, samt vurdere om det skal åpnes undersøkelse, jf. barnevernloven (bvl.) §§ 4-2 og 4-3. Terskelen for å åpne undersøkelse er forholdsvis lav, og foreldre/barn kan ikke klage på at det åpnes undersøkelse.  

Les mer...

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: