Skip to main content

Ta med kunder til ny arbeidsgiver?

Ta med kunder til ny arbeidsgiver?

Ved opphør av et arbeidsforhold kan det oppstå spørsmål om arbeidstakers adgang til å ta med seg kunder over til ny arbeidsgiver eller virksomhet.

Denne problemstillingen er relevant for begge parter i et arbeidsforhold; arbeidsgiver vil ofte ha behov for å beskytte bedriften mot å miste kunder samtidig som at arbeidstaker kan ha interesse av å ta med kunder til ny arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøloven § 14 A-4  første ledd legger til grunn at det mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngås avtale som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. En slik klausul følger som regel av selve arbeidskontrakten, men kan også være særskilt avtalt. Det presiseres i forarbeidene at slike klausuler gjelder både arbeidstakerens direkte og indirekte kontakt med kunden med formål å rekruttere kunden til ny arbeidsgiver eller virksomhet. Det uttales imidlertid at det kun er arbeidstakers adgang til å kontakte kunden som kan begrenses, ikke kundens adgang. Dette betyr at en arbeidsklausul ikke er til hinder for at en kunde kan ta kontakt med arbeidstakeren, og da vil arbeidstakeren normalt sett ikke være forpliktet til å avvise kunden.

Av bestemmelsens annet ledd fremgår det at klausulen kun kan gjøres gjeldende frem til og med ett år etter opphør av arbeidsforholdet. Videre stilles det krav i aml. § 14 A-1 tredje til femte ledd som gjelder tilsvarende for kundeklausuler, til at klausulen må være skriftlig for at den skal kunne gjøre seg gjeldende overfor arbeidstaker og at klausulen ikke kan gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Kundeklausulen kan bare gjøres gjeldende overfor kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før det som kalles redegjørelse fremlegges for arbeidstaker. En redegjørelse er et skriftlig dokument som arbeidsgiver må gi til arbeidstaker innen fire uker etter skriftlig forespørsel fra arbeidstaker som skal opplyse om og i tilfelle hvilken grad en kundeklausul vil bli gjort gjeldende av arbeidsgiver og eventuelt hvilke kunder som er omfattet av klausulen.

Dersom det er inntatt en slik klausul i en arbeidsavtale eller annen avtale, vil arbeidstaker være bundet av dette. I tilfeller hvor begrensninger i arbeidstakers kontakt til tidligere kunder ikke er regulert i arbeidsavtalen, er ikke det ensbetydende med at arbeidstaker fritt kan ta med kunder over til ny arbeidsgiver eller bedrift. En slik adgang kan fortsatt være begrenset gjennom den alminnelige, ulovfestede lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten er en generell og gjensidig plikt mellom parter i et avtaleforhold som gjør seg gjeldende i alle kontraktsforhold. Ettersom et arbeidsforhold i prinsippet er et alminnelig avtaleforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, vil lojalitetsplikten komme til anvendelse også ved disse typer avtaler.

Lojalitetsplikten består av en positiv side og en negativ side. Den positive siden innebærer en handleplikt for arbeidstaker å handle i arbeidsgivers interesse, for eksempel å iverksette tiltak for å forhindre skade på arbeidstakers eiendom. Den negative siden innebærer en plikt for arbeidstaker i å unnlate å gjøre noe, for eksempel å ikke dele informasjon om bedriftens strategier eller liknende. Å ta med kunder til ny arbeidsgiver vil således kunne være et brudd på den negative siden av arbeidstakers lojalitetsplikt.

Dersom du som arbeidstaker eller arbeidsgiver behøver bistand i spørsmål om adgangen til å ta med kunder til ny arbeidsgiver og lojalitetspliktens rekkevidde, ta gjerne kontakt med vårt kontor for ytterligere bistand. Vårt kontor har lang erfaring innenfor arbeidsrett, og er kompetente til å bistå på alle stadier av saken.

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: