Skip to main content

Når kan man ansette midlertidig?

Når kan man ansette midlertidig?

Hovedregelen for ansettelse fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd, første punktum: arbeidstakere skal ansettes fast.

Dette er av hensyn til trygghet, vern og forutberegnelighet for arbeidstakeren. Hva som ligger i begrepet «fast ansettelse» er presisert videre i bestemmelsen, hvor det er lagt til grunn at det er tre hovedelementer i definisjonen:

  1. Ansettelsen er løpende og tidsubegrenset
  2. Lovens regler om opphør av arbeidsforhold kommer til anvendelse
  3. Arbeidstaker skal ha forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang

For å skape fleksibilitet for både arbeidsgiver og arbeidstaker så er det i arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd inntatt en rekke situasjoner hvor man i stedet for fast ansettelse kan ansette midlertidig:

  • Når arbeidet er av midlertidig karakter
  • For arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  • For praksisarbeid
  • Med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
  • Med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten
  • For en periode på inntil tolv måneder, forutsatt enkelte tilleggsvilkår om begrensninger

Som følge av at midlertidig ansettelse er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse, gjelder det strenge vilkår for å unngå at arbeidsgiveren omgår denne. Flere av alternativene må vurderes konkret, og både forarbeidene og rettspraksis stiller flere krav til flere av alternativene enn det som isolert sett fremgår av lovteksten. Eksempelvis er det ytterlige krav til at arbeidet ikke kan være det arbeidsgivers virksomhet normalt sett driver med dersom det skal ansettes på grunnlag av at arbeidet er av midlertidig karakter, og det må foreligge forhold på arbeidsgivers side som nødvendiggjør en annen løsning enn fast ansettelse.

Ettersom vilkårene er strenge og det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke krav som stilles til midlertidig ansettelse, kan det være hensiktsmessig å la seg bistå av advokat. Våre advokater har lang erfaring innenfor arbeidsrett. Dersom du har ytterlige spørsmål om fast eller midlertidig ansettelse, ta gjerne kontakt for ytterligere rådgivning og bistand. 

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: