Skip to main content

Arbeidsrett

Formkrav til arbeidsavtale

Det klare utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett er avtalefrihet. Avtalefrihetsprinsippet innebærer at man i utgangspunktet står fritt til å bestemme hvem man ønsker å inngå avtale med, hvordan avtalen skal inngås og hva avtalen skal inneholde.

Les mer...

  • Dato skrevet

Oppsigelse

For at en oppsigelse skal være gyldig, må den være saklig. Dette fremkommer av Arbeidsmiljøloven § 15-7. Dersom den ikke er saklig, vil man ved å bringe oppsigelsen inn for domstolen, kunne få den kjent ugyldig. En ugyldig oppsigelse vil kunne settes til side, slik at arbeidstakeren kan fortsette sitt arbeid, og arbeidstakeren vil kunne tilkjennes erstatning. Dette fremkommer av Arbeidsmiljøloven § 15-12.

Les mer...

  • Dato skrevet

Feriepenger to ganger

Feriepenger to ganger

Agder Lagmannsrett har i en nylig avsagt dom, konstatert at ugyldig utbetaling av feriepenger, vil medføre at arbeidstakeren har krav på ny utbetaling, herunder å få utbetalt feriepenger to ganger.

Les mer...

  • Dato skrevet

Omstillingsprosesser som medfører oppsigelser

Innledning - omstillingsprosesser og oppsigelser

Utviklingen i norsk økonomi viser at flere virksomheter fremover vil være avhengige av omstillingsprosesser for fortsatt å være konkurransedyktige. Slike prosesser tangerer mange forskjellige fagfelt og kan ofte være en komplisert øvelse. I denne artikkel skal det settes lys på en av konsekvensene ved flere av de omstillingsprosesser det nok vil bli mange av fremover – oppsigelser. Artikkelen vil i hovedsak være knyttet til det rettslige aspektet, herunder gyldigheten av oppsigelser i slike prosesser.

Målsetningen ved artikkelen er å gi en kortfattet oppstilling av de viktigste elementer ved slike omstillingsprosesser, i et arbeidsrettslig perspektiv på individnivå. Sagt på en annen måte er tema i artikkelen hvordan slike prosesser kan gjennomføres for at virksomheten ikke skal krenke den enkelte arbeidstakers arbeidsrettslige rettigheter. Artikkelen tar derimot ikke mål av seg for å gjøre leseren i stand til selv å gjennomføre omstillingsprosesser, til det er fagfeltet for komplisert. Ved tvil vil det alltid være en klar fordel å søke juridisk bistand fra fagkyndig rådgiver.

Les mer...

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: