Skip to main content

Kategorier

Reklamasjon ved boligkjøp

Å kjøpe bolig er en investering som for de fleste har stor betydning for egen økonomi. Der finnes omfattende regler for hvilken informasjon man som kjøper har rett på i forbindelse med handelen, hvilket normalt er godt beskrevet i takstrapporter og prospekt.

Les mer...

  • Dato skrevet

Styreleders ansvar

Har styreleder et særlig ansvar i aksjeselskaper?

Et hvert aksjeselskap skal ha et styre (aksjeloven § 6-1). Styret velger selv sin leder. Dersom der kun er ett styremedlem, anses vedkommende som styreleder.

Styret har et omfattende ansvar for selskapets organisering og drift, hvilket er nærmere omtalt i egen artikkel. Vi vil her se nærmere på det særlige ansvar som tilligger styrets leder.

Les mer...

  • Dato skrevet

Utfordringer i et franchisesamarbeid

Franchisedrift kan være en svært god modell i et velfungerende system, hvor franchisegiver gis mulighet til rask vekst uten å selv måtte ta alle investeringer samtidig som franchisetaker gis mulighet til effektiv etablering og en snarvei til lønnsom drift gjennom å tre inn i et gjennomarbeidet og velfungerende driftskonsept. Ved riktig utarbeidelse og gjensidig positivt samarbeid kan franchisekonseptet bringe frem det beste i og for begge parter og sikre langsiktig positiv lønnsomhet i et positivt klima.

Les mer...

  • Dato skrevet

Franchisekontrakten utløper – hva gjør jeg nå?

Franchisekonsepter kan være en svært lønnsom samarbeidsform når konseptene fungerer etter intensjonen og begge parter oppnår lønnsomhet. 

Mange franchisekontrakter har en tidsavgrenset løpetid, med mer eller mindre avklarte retningslinjer for hvilke rettigheter franchisetaker har til ny (og oppdatert) avtale når gjeldende kontrakt utløper.

Les mer...

  • Dato skrevet

Franchisekontrakt

Hva er franchising?
Franchise, eller franchising, er et samarbeid mellom to selvstendige parter hvor franchisegiver har utviklet og eier et konsept for etablering av en lokal enhet som han har testet og dokumentert lønnsomt. Franchisegiveren gir en franchisetaker en rettighet til å etablere og drive konseptet gjennom en franchiseavtale og setter franchisetaker i stand til å benytte konseptet gjennom dokumentasjon, franchisepakken og gjennom opplæring og trening (definisjon fra Store Norske Leksikon.)

Franchising som distribusjonsform er ikke særlig regulert i norsk lov. Avtaler som inngås skal derfor vurderes etter avtalelovens bestemmelser. Ved konflikter vil det særlig være avtaleloven § 36 som kan være aktuell, hvor spørsmålet vil være om avtalen er urimelig eller i strid med god forretningsskikk.

Les mer...

  • Dato skrevet

Ulike entrepriseformer

Bygge- og anleggsarbeider varierer både hva gjelder omfang, sted og liknende. Ettersom hvert enkelt entrepriseprosjekt er forskjellig, varierer også kontraktmodellene de kan bygge på.

Les mer...

  • Dato skrevet